Ghid consultativ privind finantarea micilor afaceri si a start-up-urilor ce desfasoara activitati in domenii non-agricole la tara

Submasura 6 2 GhidIn luna februarie pe site-ul AFIR a aparut noul ghid – versiunea consultativa – privind Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiintarea de activităti neagricole în zone rurale”.
Ca si în 2015, Sub-măsura 6.2 are ca scop crearea de noi activităti neagricole de catre fermierii detinători ai exploatatiilor agricole de mici dimensiuni si sprijinirea întreprinzătorilor din mediul rural ce se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici si care sunt interesati sa dezvolte afaceri la tara în domenii non-agricole.

Prin aceasta sub-masura se pot finanta:
Activităti de productie (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităti de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgică, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfăsurarea propriei activităti, ca parte integrantă a proiectului etc.;
Activităti mestesugăresti (ex: activităti de artizanat si alte activităti traditionale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
Activităti turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publică);
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultantă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Potrivit noului ghid NU sunt eligibile activitătile complementare activitătii de bază desfăsurate de solicitant !
Acesta prevedere poate genera probleme pentru cei care deja au o firma la tara cu activitate într-un domeniu non-agricol, în masura în care un evaluator ar putea stabili ca exista vreo legatura între activitatea desfasurata pâna la data depunerii cererii de finantare si cea propusa.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Sprijinul public nerambursabil va fi de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitătilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri.

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE (BENEFICIARI ELIGIBILI)
Pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil:
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îsi diversifică activitatea prin înfiintarea unei activităti neagricole pentru prima dată în spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
• Micro-întreprinderi si întreprinderi mici existente din spatiul rural, care îsi propun activităti neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi si întreprinderi mici noi, înfiintate în anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăsurat activităti până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
Atentie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Micro-întreprinderile si întreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou înfiintate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC si să-si desfăsoare activitatea în spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).
IMPORTANT!
Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activităti aferente unui cod CAEN înregistrat la Registrul Comertului, autorizat/neautorizat în conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACĂ până la momentul depunerii Cererii de Finanțare nu a desfăsurat activitatea aferenta codului CAEN propus prin proiect.

CONDITII MINIME OBLIGATORII /DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI
Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăsurarea activităţilor neagricole;
• Activitatea propusa prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităti sprijinite prin sub-măsura 6.2;
• Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfăsurată în spatiul rural

TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE
Activitatea principală pentru care se solicită finantare prin sub-măsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul sub-măsurii 6.2 (click aici pentru lista coduri CAEN).
Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii si activitătile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015.

Conditii speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:
* Cheltuieli cu achiziţia de terenuri
In principiu achizitionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri. Totusi achizitionarea de teren construit/neconstruit este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:
• Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
• În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achizitionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;
• Achizitia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.
* Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:
• mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
• sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
• in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
Atentie! In cazul în care in perioada de valabilitate a Contractului de Finantare (inclusiv în perioada de monitorizare) se constata utilizarea echipamentelor în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă si nu se va mai efectua nicio plată ulterioara

PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE A PROIECTULUI
Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat în anuntul licitaţiei anuale de proiecte.
Pentru această sub-măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.
Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu îndeplinesc această conditie vor rămâne cu statutul de proiecte amânate.

Potrivit oficialilor MADR în scurt timp de la primirea observatiilor si propunerilor de modificare a prevederilor acestui ghid consultativ se va publica varianta finala a ghidului si linia de finantare va fi deschisa.
Daca sunteti interesati de o astfel de finantare va recomandam sa urmariti periodic site-ul AFIR pentru a putea descarca varianta finala a ghidului si a putea trece la pregatirea Planului de Afaceri.

In cazul în care sunteti în criza de idei sau nu stiti in ce domeniu sa va lansati cititi articolul “Idei de afaceri nonagricole la tara, ce pot fi finantate din fonduri europene” din care puteti afla ce afaceri au fost finantate prin submasura 6.2 in 2015.

Bafta !

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: