Ghid consultativ privind finantarea micilor afaceri si a start-up-urilor ce desfasoara activitati in domenii non-agricole la tara

Submasura 6 2 GhidIn luna februarie pe site-ul AFIR a aparut noul ghid – versiunea consultativa – privind Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiintarea de activităti neagricole în zone rurale”.
Ca si în 2015, Sub-măsura 6.2 are ca scop crearea de noi activităti neagricole de catre fermierii detinători ai exploatatiilor agricole de mici dimensiuni si sprijinirea întreprinzătorilor din mediul rural ce se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici si care sunt interesati sa dezvolte afaceri la tara în domenii non-agricole.

Prin aceasta sub-masura se pot finanta:
Activităti de productie (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităti de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgică, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfăsurarea propriei activităti, ca parte integrantă a proiectului etc.;
Activităti mestesugăresti (ex: activităti de artizanat si alte activităti traditionale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
Activităti turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publică);
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultantă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Potrivit noului ghid NU sunt eligibile activitătile complementare activitătii de bază desfăsurate de solicitant !
Acesta prevedere poate genera probleme pentru cei care deja au o firma la tara cu activitate într-un domeniu non-agricol, în masura în care un evaluator ar putea stabili ca exista vreo legatura între activitatea desfasurata pâna la data depunerii cererii de finantare si cea propusa.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Sprijinul public nerambursabil va fi de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitătilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri.

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE (BENEFICIARI ELIGIBILI)
Pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil:
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îsi diversifică activitatea prin înfiintarea unei activităti neagricole pentru prima dată în spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
• Micro-întreprinderi si întreprinderi mici existente din spatiul rural, care îsi propun activităti neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi si întreprinderi mici noi, înfiintate în anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăsurat activităti până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
Atentie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Micro-întreprinderile si întreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou înfiintate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC si să-si desfăsoare activitatea în spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).
IMPORTANT!
Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activităti aferente unui cod CAEN înregistrat la Registrul Comertului, autorizat/neautorizat în conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACĂ până la momentul depunerii Cererii de Finanțare nu a desfăsurat activitatea aferenta codului CAEN propus prin proiect.

CONDITII MINIME OBLIGATORII /DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI
Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăsurarea activităţilor neagricole;
• Activitatea propusa prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităti sprijinite prin sub-măsura 6.2;
• Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfăsurată în spatiul rural

TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE
Activitatea principală pentru care se solicită finantare prin sub-măsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul sub-măsurii 6.2 (click aici pentru lista coduri CAEN).
Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii si activitătile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015.

Conditii speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:
* Cheltuieli cu achiziţia de terenuri
In principiu achizitionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri. Totusi achizitionarea de teren construit/neconstruit este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:
• Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
• În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achizitionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;
• Achizitia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.
* Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:
• mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
• sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
• in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
Atentie! In cazul în care in perioada de valabilitate a Contractului de Finantare (inclusiv în perioada de monitorizare) se constata utilizarea echipamentelor în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă si nu se va mai efectua nicio plată ulterioara

PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE A PROIECTULUI
Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat în anuntul licitaţiei anuale de proiecte.
Pentru această sub-măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.
Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu îndeplinesc această conditie vor rămâne cu statutul de proiecte amânate.

Potrivit oficialilor MADR în scurt timp de la primirea observatiilor si propunerilor de modificare a prevederilor acestui ghid consultativ se va publica varianta finala a ghidului si linia de finantare va fi deschisa.
Daca sunteti interesati de o astfel de finantare va recomandam sa urmariti periodic site-ul AFIR pentru a putea descarca varianta finala a ghidului si a putea trece la pregatirea Planului de Afaceri.

In cazul în care sunteti în criza de idei sau nu stiti in ce domeniu sa va lansati cititi articolul “Idei de afaceri nonagricole la tara, ce pot fi finantate din fonduri europene” din care puteti afla ce afaceri au fost finantate prin submasura 6.2 in 2015.

Bafta !

Reclame

Ce inseamna si cum se calculeaza coeficientii SO in noul PNDR (2014-2020)

SO PNDR.Cei interesati de obtinerea unor finantări prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 au aflat ca in noul PNDR, dintre elementele care stau la baza determinării eligibilitătii si punctajul unui proiect nu mai face parte “UDE” (Unitatea de Dimensiune Economica – ce exprima dimensiunea economică a unei exploatatii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploatatiei) ci “SO” (Valoarea Productiei Standard / in engleza Standard Output).

Productia Standard totală (SO 2010) se calculeaza in euro, folosind cifrele obtinute de la exploatatiile agricole fiind o medie din anii 2008-2012, luand in calcul categoria de cultura si specia de animale. Sunt utilizate productiile din 5 ani consecutivi pentru a micsora erorile ce pot fi cauzate de variatiile productiei unui singur an.

Productia Standard totală (SO) inlocuieste unitatea de masura precedenta, respectiv Unitatea de Dimensiune Economica (UDE)

COEFICIENŢI PRODUCŢIE STANDARD 2010 

Coduri EUROSTAT Denumire culturi SO 2010
euro/ha
B_1_1_1 Grâu comun 529,67
B_1_1_2 Grâu dur 394,39
B_1_1_3 Secară 392,55
B_1_1_4 Orz 456,04
B_1_1_5 Ovăz 302,81
B_1_1_6 Porumb boabe 640,66
B_1_1_7 Orez 822,98
B_1_1_99 Alte cereale 416,58
B_1_2_1 Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce 488,31
B_1_2_2 Linte, năut și măzăriche 387,25
B_1_3 Cartofi 3120,62
B_1_4 Sfeclă de zahăr 1245,24
B_1_5 Culturi furajere – rădăcinoase 1254,08
B_1_6_1 Tutun 1918,29
B_1_6_2 Hamei 913,37
B_1_6_4 Rapita 612,65
B_1_6_5 Floarea soarelui 501,37
B_1_6_6 Soia 574,46
B_1_6_7 In, altul decât inul pentru fibră 1522,65
B_1_6_8 Alte culturi oleaginoase 274,04
B_1_6_11 Alte culturi textile 47
B_1_6_12 Plante medicinale, condimente, plante aromatice și mirodenii, inclusiv ceaiul, cafeaua și cicoarea pentru cafea 812,88
B_1_6_99 Alte plante industriale 816,04
B_1_7_1_1 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în câmp 7113,49
B_1_7_1_2 Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în aer liber, în grădină 7914,85
B_1_7_2 Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în spații protejate 37209,23
B_1_8_1 Flori și plante ornamentale cultivate în aer liber 25638,04
B_1_8_2 Flori și plante ornamentale cultivate în spații protejate 96808,28
B_1_9_1 Iarba temporara 256,84
B_1_9_2_1 Porumb furajer 980,60
B_1_9_2_2 Alte cereale pentru siloz 468,58
B_1_9_2_99 Alte plante furajere 632,35
B_1_10 Seminţe şi alte semințe 3173,70
B_11 Alte plante 1018,19
B_3_1 Pajiști și pășuni permanente 261,96
B_3_2 Pășuni sărace: pășunile sărace, inclusiv lăstărișul, de obicei nefertilizate și neîntreținute 94,74
B_4_1_1_1 Livezi de pomi fructiferi- Fructe semințoase: mere, pere etc., cu excepția stafidelor,
– Fructe sâmburoase: prune, piersici, caise, cireșe etc.
2703,58
B _4_1_2 Fructe mici și bace: coacăze albe și roșii, zmeură, smochine 3430,92
B_4_1_3 Fructe cu coajă: nuci, alune, migdale, castane etc. 1556,94
B_4_4_1 Vii – vin de calitate 1737,12
B_4_4_2 Vii – alte vinuri 1604,54
B_4_4_3 Vii – struguri de masa 2028,99
B_4_5 Pepiniere 6653,13
B_4_6 Alte culturi  permanente 541,52
B_6_1 Ciuperci  – pe 100 mp (Nr. recolte pe an=4) 3845,95

 

Coduri EUROSTAT Denumire specii animale SO 2010 euro/cap
C_1 Cabaline 1963,87
C_2_1 Bovine sub 1 an – total 243,86
C_2_2 Bovine sub 2 ani – masculi 398,96
C_2_3 Bovine sub 2 ani – femele 369,66
C_2_4 Bovine de 2 ani şi peste – masculi 846,07
C_2_5 Bovine de 2 ani si peste  – femele 874,52
C_2_6 Vaci pentru lapte 1033,43
C_2_99 Bovine de 2 ani şi peste – alte vaci 561,80
C_3_1_1 Ovine – mioare montate 50,47
C_3_1_99 Ovine – alte oi 23,39
C_3_2_1 Caprine – capre montate 99,37
C_3_2_99 Caprine – alte capre 38,09
C_4_1_1 Porcine – tineret porcin sub 20 kg 30,71
C_4_1_2 Porcine – scroafe pentru reproducţie peste 50 kg 304,03
C_4_1_99 Porcine – alte porcine 404,39
C_5_1 Pui pentru carne * 424
C_5_2 Găini ouătoare * 2273,88
C_5_3 Alte pasari * 1207,42
C_6 Iepuri (femele iepuri) 9,31
C_7 Familii de albine 52,26
* Valoarea SO se referă la 100 capete

 

Coeficienții au fost calculați  ca medie a anilor 2008-2009-2010-2011-2012, și aprobați de EUROSTAT.

Regulamente utilizate pentru  calculul coeficienților SO 2010:

  • Regulamentul CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole
    Regulamentul CE nr. 868/2008 privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice
  • Regulamentul CE nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de
    abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88
  • Documentul Comitetului Comunitar RICA- RICC 1500 Rev.3/2010 Manual de tipologie
  • Documentul EUROSTAT CPSA/SB/714/2013 – Formatul de transmitere a SO 2010

 

In cazul in care va grabiti sa obtineti o finantare prin PNDR 2014 – 2020 ar fi bine sa stiti ca …

PNDR 2014 2020 WP• Încheierea contractelor de finantare de catre AFIR se poate face începând cu data aprobarii PNDR 2014-2020 în baza deciziei Comisiei Europene.

• Selectia si încheierea contractelor de finantare de catre AFIR aferente cererilor de finantare depuse în cadrul schemelor de ajutor de stat vor fi ulterioara aprobarii acestora prin decizia Comisiei Europene de aprobare a ajutorului de stat. Aceasta regula este valabila si in cazul selectiei si încheierii contractelor de finantare aferente cererilor de finantare depuse în cadrul schemelor de minimis.

• Organizarea sesiunilor de primire proiecte înainte de aprobarea PNDR 2014-2020 se poate realiza prin asumare în baza unui ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu informarea si consultarea corespunzatoare a Comitetului de Monitorizare.

• Proiectele selectate anterior deciziei Comisiei Europene de aprobare a PNDR 2014-2020 se modifica de catre beneficiari, în situatiile care impun corelarea cu fisele masurilor PNDR aprobat. Dupa caz, contractele de finanrare aferente acestor proiecte se modifica de catre AFIR în mod corespunzator. În situatia în care PNDR 2014-2020 aprobat modifica substantial principiile de selectie avute în vedere la evaluarea si selectarea pentru finantare a proiectelor beneficiarii pot redepune proiectele în baza noilor cerinte, în vederea evaluarii pentru obtinerea sprijinului financiar.

• Pentru beneficiarii care primesc finantare pentru proiectele aferente masurilor cuprinse în PNDR 2014-2020 , potrivit regulii de minimis, pe baza declaratiei pe propria raspundere si a verificarilor efectuate de AFIR, valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate aceluiasi beneficiar nu va depasi 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioada care va fi evaluata pe o baza continua, astfel încât pentru fiecare noua acordare a unui ajutor de minimis se va determina suma totala a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauza, precum si pe perioada ultimilor 2 ani fiscali.

• Beneficiarii care primesc finantare pentru proiecte aferente schemelor de ajutor de stat aferente unor sub-masuri din cadrul PNDR 2014–2020 trebuie sa respecte regulile de cumul specifice fiecarui tip de ajutor de stat, în conformitate cu reglementarile europene si nationale în vigoare.

• Beneficiarul trebuie sa depuna din proprie iniriativa toate eforturile pentru a lua cunostinta de toate informatiile publice referitoare la masura / sub-masura PNDR 2014-2020 / schema de ajutor pentru care depune proiectul în vederea selectarii pentru finantare, astfel încât sa cunoasca toate drepturile si obligatiile prevazute în contractul de finantare înainte de semna.

Si inca un detaliu pe care ar trebui sa il stiti:
– Contribuţia publică din PNDR 2014–2020 se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:
a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014-2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat si contractat;
b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;
d) realizarea unei activități neeligibile pentru măsura/sub-măsura în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

AFIR: PNDR 2007-2013 a adus agriculturii și spațiului rural din România peste 7,3 miliarde de euro în ultimii 7 ani

AFIRProgramul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 este unul dintre cele mai bune programe de finanțare europeană derulate în România, care a adus agriculturii și spațiului rural din România peste 7,3 miliarde de euro în ultimii 7 ani și a atins o rată de absorbție de 83%, a afirmat, într-un interviu acordat AGERPRES, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, David Eugen Popescu.
Șeful AFIR consideră că până la finalul perioadei de programare, respectiv 31 decembrie 2015, rata absorbției se va apropia de 100%, chiar dacă este de așteptat „să fim obligați să dejangajăm o mică parte din fondurile europene acordate”.

Potrivit sursei citate, primele măsuri din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 ar putea fi deschise în luna martie 2015, dacă în perioada imediat următoare Comisia Europeană va comunica acordul de principiu în baza unei adrese oficiale transmise de Ministerul Agriculturii.

Eugen Popescu apreciază că fondurile europene nerambursabile, în cei 7 ani de investiții, au mers către nu mai puțin de 75.000 de fermieri, din care aproape 13.000 sunt tineri, iar numărul locurilor de muncă create în mediul rural la proiectele finalizate este de aproape 42.000.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a plătit în 2014 peste 1,3 miliarde de euro către fermieri, investitori și autorități publice locale, ajungând astfel la un total al plăților efectuate către beneficiarii PNDR de 7,36 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.
Analizând cifrele privind implementarea celorlalte programe de finanțare europeană se poate spune că PNDR este unul dintre cele mai bune programe de finanțare pe care țara noastră le derulează.

AGERPRES: Ați anunțat recent că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va rezilia toate proiectele contractate prin PNDR pentru care nu există posibilitatea de a finaliza în timp util investiția din fonduri europene. Despre câte proiecte și despre ce sume vorbim?
David Eugen Popescu: Am demarat analiza proiectelor și vom avea în primul trimestru ale acestui an o primă centralizare. În urma analizei pe care o realizăm și care trebuie să fie foarte atentă și în consultare cu beneficiarii implicați, în primul trimestru al anului 2015 vom rezilia toate proiectele contractate care nu au depus nicio cerere de plată și care se află într-un stadiu ce nu permite finalizarea lucrărilor și depunerea ultimei cereri de plată până la 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul limită conform prevederilor contractului de finanțare semnat de către toți beneficiarii PNDR.

AGERPRES: Proiectele din actualul PNDR trebuie implementate și finalizate până la 30 septembrie 2015 întrucât există riscul ca beneficiarii fondurilor europene să piardă toți banii obținuți până la această dată. Sunt multe proiecte care prezintă un astfel de risc?
David Eugen Popescu: Cererile de plată pot fi depuse de beneficiarii PNDR până cel târziu pe 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul limită pentru depunerea ultimului dosar de cerere de plată, atât pentru beneficiarii privați, cât și pentru cei publici, iar ultima plată se face pe 31 decembrie 2015. Decalajul între decembrie 2015 și septembrie 2015 este dat de termenul legal în care AFIR realizează decontarea cheltuielilor eligibile efectuate — în conformitate cu prevederile legale privind finanțarea Politicii Agricole Comune și cu manualele de proceduri ale AFIR. Vreau să subliniez faptul că acest termen este ferm și nu se vor accepta derogări de la acesta indiferent de motivele invocate.
Este foarte important ca beneficiarii PNDR să-și programeze în mod corect etapele realizării investițiilor, astfel încât până pe 30 septembrie 2015 investițiile finanțate prin PNDR 2013 să fie finalizate cu proces verbal de punere în funcțiune pentru a nu ajunge în situația rezilierii contractului de finanțare semnat, a constituirii debitului total pentru întreaga investiție și a recuperării în integralitate a tuturor sumele acordate anterior.
Pentru că finalizarea implementării proiectelor înseamnă în cele mai multe situații demararea și finalizarea achizițiilor, AFIR a simplificat și pentru beneficiarii PNDR 2013 atât procedura de achiziții, prin crearea bazei de date cu prețuri de referință, cât și procedura de acordare a avansului și cea de decontare a cheltuielilor eligibile.

AGERPRES: Cum a fost primită de beneficiari baza de date cu prețurile de referință?
David Eugen Popescu: Baza de date a fost gândită și confirmată ca un instrument util pentru beneficiari și pentru AFIR. Este o premieră la nivel național și asigură o simplificare radicală a procesului de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR, precum și diminuarea neregulilor legate de procedura de achiziții. Precizez că această bază este un instrument dinamic, care se va modifica și actualiza periodic, astfel încât să ne asigurăm că răspundem nevoilor beneficiarilor și că vom fi în permanență într-o directă corelare cu piața de profil. În acest sens, AFIR va actualiza periodic această bază de date, atât din punct de vedere al adaptării prețurilor în funcție de evoluțiile pieței, cât și din punct de vedere al introducerii de noi elemente care pot face obiectul unei achiziții eligibile prin PNDR.
Baza de date are în acest moment peste 10.000 de elemente unice. Baza este în construcție, fiind adăugate noi elemente continuu, pe măsura ce primim oferte de la producători, importatori sau distribuitori și acestea sunt validate prin controalele efectuate de către AFIR.

Sursa: AGERPRES

S-a lansat programul de finantare a investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor – Masura 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”

Finantare agiculturaO veste bună pentru cei interesati de afaceri la tara: s-a lansat prima sesiune de cereri de proiecte prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală, 2014-2020. Fermierii pot depune incepand cu data de 20 Mai 2014 primele cereri de finanţare prin noul PNDR – Măsura 121.
Pentru prima sesiune din noul program PNDR s-au alocat 150 de milioane de euro. Sesiunea este deschisă în perioada 20 mai – 18 iulie, iar spre deosebire de anii anteriori, proiectele se depun exclusiv online.

Aproximativ 35 de milioane de euro din totalul banilor vor fi alocati finantarii fermelor de familie (50% pentru fermele vegetale și 50% pentru cele zootehnice), iar alte 15 milioane de euro vor fi alocate pentru îndeplinirea standardelor în sectorul zootehnic.
Pentru dezvoltarea fermelor de familie, suma maximă eligibilă a unui proiect este de 125.000 de euro.

Pentru exploatațiile agricole mari s-au alocat 100 de milioane de euro, din care pentru investiții în sectorul vegetal prin achiziții de utilaje 40 de milioane de euro, iar pentru construcții-montaj 10 milioane de euro.
Pentru dezvotarea marilor ferme suma maximă eligibilă a unui proiect este de 2 milioane de euro pentru un proiect de investiții care presupune lucrări de construcții-montaj și 1 milion de euro pentru unul care vizează achiziția de utilaje și echipamente.
Investițiile din sectorul vegetal vor fi finantate in limita a 1 milion de euro pentru un proiect de construcții-montaj și maxim 700.000 de euro pentru cumpărarea de utilaje și echipamente.

Măsura 121 are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Categoriile de beneficiari care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

– Persoana fizica;
– Persoana fizica autorizata, Intreprindere individuala sau Intreprindere familiala (infiintata in baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
– Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate in comandita simpla  si comandita pe actiuni – SCS si SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991);
– Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/2005);
– Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/2004), – cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

 

Din pacate agricultorii nu vor beneficia de finantari nerambursabile prin schema de ajutoare de minimis

Pentru a sprijini dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii Guvernul Romaniei a pregatit o noua schemă de ajutoare de minimis.

Potrivit acestei scheme firmele care nu au datorii catre stat si nu sunt in dificultate pot obtine o finantare nerambursabilă de 100% pentru a face investitii, dacă isi iau un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea si menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:
– 5 locuri de muncă (din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni) în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro;
– 7 locuri de muncă (din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni) în cazul unui ajutor de minimis de până la 200.000 euro.

Din păcate, conform criteriilor de eligibilitate din Normele de aplicare ale Hotărârii 274/2013 care reglementează acordarea ajutoarelor de minimis, firmele care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole precum si în sectoarele pescuitului si acvaculturii nu sunt eligibile pentru a primi o astfel de finantare. Doar firmele de la tara care deruleaza afaceri intr-un domeniu non-agricol pot solicita o astfel de finantare.

Pentru mai multe detalii va recomandam sa cititi si articolul: „Doar-firmele-din-mediul-rural-care-desfasoara-activitati-non-agricole-pot-beneficia-de-finantari-nerambursabile-de-100-prin-schema-de-ajutoare-de-minimis”

S-a prelungit pana pe 15 februarie 2013 termenul de depunere a proiectelor finantate prin măsura 121 si măsura 123

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR a anuntat că sesiunile de depunere a proiectelor de finantare pentru măsura 121 și măsura 123, aflate în desfășurare, vor fi prelungite până la data de 15 februarie 2013.

În cadrul Măsurii 121 sunt sprijinite urmatoarele tipuri de investitii:
1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la etc.;
4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini,  utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei ;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor;
15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

În cadrul Măsurii 123 sunt sprijinite urmatoarele tipuri de investitii:
2.3.1 Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole
Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi  branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
a) Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en‐gros;
b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing3 de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;
c) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;
d) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
e) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
2.3.2 Investiţii în active necorporale:
a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
b) Cumpărarea de tehnologii (know‐how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
c) Costurile generale ale proiectului cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
d) Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

%d blogeri au apreciat asta: